Olet tässä

Toimintaterapia

Lapsi voi hyötyä toimintaterapeutin arvioinnista, jos lapsella on pulmia arkipäivän toiminnoissa, kuten omatoimisuustaidoissa (esimerkiksi ruokailu, pukeutuminen, läksyjen tekeminen) ja leikkitaidoissa tai lapsella on vaikeuksia keskittyä tai pulmia kaverisuhteissa.

Pulmien taustalla voi olla kehityshaasteita:

  • kädentaidoissa (hienomotoriikka)
  • silmän ja käden yhteistyössä (visuomotoriikka)
  • näönvaraisessa hahmottamisessa (visuaalinen hahmottaminen)
  • sensomotoriikassa
  • aistisäätelyssä

Toimintaterapeutti arvioi lapsen toimintakykyä arjessa ja arkipäivän toiminnoissa sekä lapsen taitoja ja valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla.  Arvioinnin perusteella suunnitellaan tarvittavia tukitoimenpiteitä lapsen toimintakyvyn tukemiseksi.  Tarvittaessa toimintaterapeutti voi suositella lapselle jatkotutkimuksia ja/ tai kuntoutusta. Yhteistyö lapsen lähipiirin ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa toimintaterapeutin arviota ja kuntoutuksen suunnittelua.

Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituk-sistaan huolimatta saavuttamaan iänmukaisia taitoja ja valmiuksia sekä selviytymään arkipäivän toiminnoista omassa ympäristössään.

Toimintaterapeutin työnkuvaan kuuluu myös erilaisissa kehittämis- ja yhteistyöryhmissä toimiminen. Toimintaterapia-arviointiin ohjaudutaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, perheneuvolan, koulupsykologin, erityisopettajan ja varhaiserityisopettajan lähetteellä. Käynnille kutsutaan joko puhelimitse tai kirjeellä.

Uudet lapsiperheasiakkaat voivat etukäteen tulostaa ja täyttää taustatietokaavakkeen ensikäynnille:

Toimintaterapiaan tulevan lapsen taustatiedot 

Vanhemmat voivat varata lapselleen ilman lähetettä kertaluontoisen ohjauskäynnin koskien lapsen yksittäisten taitojen tukemista. Ohjauskäynnin tarkoituksena on arvioida lapsen taitoa ja antaa vinkkejä kyseisen taidon harjoittelemiseksi.

Lisätietoa seuraavilta www-sivuilta:

www.toimintaterapeuttiliitto.fi
Tietoa tarkkaavaisuushäiriöstä: www.adhd-liitto.fi
Tietoa oppimisvaikeuksista: www.nmi.fi
Tietoa oppimisvaikeuksista: www.eoliitto.fi

 

Yhteystiedot

Toimintaterapeutti
Lasten ja nuorten toimintaterapia
Puhelinaika ti-ke 10.00 -11.30
044 439 4657

Toimintaterapeutti
Mira Mämmelä
Lasten ja nuorten toimintaterapia
Puhelinaika ti-ke 10.00 - 11.30
044 439 4659

Postiosoite:
Raahen terveyskeskus
PL 25
92101 Raahe

Käyntiosoite:
Raahen terveyskeskus
Rantakatu 4
92100 Raahe

Sijainti: sairaalan 1. kerros,
sisäänkäynti L2,
Rantakadun puolelta