Olet tässä

Tiedonsaantioikeus

Potilastiedon arkisto ja Omakanta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilastiedot tallentuvat Kanta-palvelujen potilastiedon arkistoon. Arkisto on Kelan ylläpitämä kansallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat tietoja omista järjestelmistään tietoturvallisesti.

Omia terveys- ja reseptitietoja pääsee katsomaan Omakanta-palvelussa. Omakannassa voit asioida myös oman alle 10-vuotiaan lapsen puolesta. Yli 10-vuotiaiden puolesta asioiminen ei toistaiseksi ole vielä mahdollista Omakannassa.

Omakannan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavat lait ja asetukset turvaavat asiakkaalle tiedonsaantioikeudet. Oheisista tiedostolinkeistä pääset tekemään tiedonsaantioikeutta koskevan pyynnön.

Oikeus saada kopioita ja asiakirjojen tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada kopioita ja tarkastaa omia asiakirjoja. Kopion voi pyytää käynnin yhteydessä kuntayhtymän toimipisteistä tai lähettämällä kirjallisen pyynnön kirjaamoon tai sähköisesti NettiRassin kautta tietosuojavastaavalle. 

Kopiot toimitetaan yhden kerran vuodessa ilmaiseksi. Digitaalisten kuvien kopiointi on kuitenkin maksullista.

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntö -tiedosto

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntö -tiedosto

Oikeus saada tietoa potilas- ja asiakastietojen käytöstä

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajalta maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu asiakasta koskevia tietoja. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. 

Lokitietojen tarkastuspyyntö -tiedosto

Asiakirjatietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus pyytää viranomaista korjaamaan virheelliset asiakirjat pyytämällä poistoa, lisäystä tai täydennystä. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen arvioi korjaamispyynnön. Jos korjausta ei voida toteuttaa, asiakas saa siitä kirjallisen kieltäytymistodistuksen perusteluineen.

Asiakas- ja potilastietojen korjaamisvaatimus -tiedosto

Lasta ja nuorta koskevien tietojen tarkastusoikeus ja luovutus

Alaikäisen tarkastusoikeutta voi käyttää huoltaja, jos lapsi on niin pieni, ettei hänen voida katsoa ymmärtävän omaa etuaan.

Jos alaikäinen terveydenhuollon potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Ammattihenkilö arvioi, onko alaikäinen riittävän kypsä käyttämään itsenäisesti tarkastusoikeuttaan.

Alaikäinen sosiaalihuollon asiakas voi - ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioiden - painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista.

Jos tieto on välttämätön lapsen edun vuoksi, sosiaalihuollon viranomainen saa antaa lapsen lailliselle edustajalle tai muulle henkilölle tietoja, jotka ovat välttämättömiä lapsen hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi tai toteuttamiseksi. 

Yhteishuoltajuudessa tarkastusoikeus on molemmilla vanhemmilla itsenäisesti eli toisen huoltajan lupaa ei tarvitse kysyä. Yksinhuoltajuudessa lupa alaikäistä koskeviin tietoihin on vain nimetyllä huoltajalla. 
Tuomioistuimen määräyksellä voi myös huollosta erotetulla vanhemmalla olla tarkastusoikeus lapsen/nuoren potilasasiakirjoihin. Edunvalvojalla on oikeus tarkastaa asiakirjat päämiehen (lapsen/nuoren) puolesta vain silloin, kun tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvojalle annettuun määräykseen.

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntö -tiedosto

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntö -tiedosto

Täysi-ikäisen asiakkaan omaisten tiedonsaantioikeus

Ilman asiakkaan suostumusta omaisilla ei ole tiedonsaantioikeutta.

Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen saa antaa tietoja potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

Täysi-ikäisen henkilön edunvalvojalle voidaan antaa potilas- ja asiakastietoja vain siinä tapauksessa, että edunvalvontamääräys koskee henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Tällöin edunvalvoja voi käyttää päämiehensä puolesta tarkastusoikeutta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakastietoihin.

Sosiaalihuollon viranomainen saa antaa asiakkaan lailliselle edustajalle tai muulle henkilölle tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi tai toteuttamiseksi tai toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Edellytyksenä on, että asiakkaalla itsellään ei ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä.

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntö -tiedosto

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntö -tiedosto

Vainajan tietosuoja

Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja säilyvät myös kuoleman jälkeen. Vainajan elinaikaisista asiakirjoista saa kopioita ainoastaan perustellulla pyynnöllä, silloin kun tietojen saaminen on välttämätöntä vainajan tai perillisten etujen tai oikeuksin selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. 

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi -tiedosto

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

Julkisuuslain 11 §:n mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevaa pyyntö -tiedosto

Asiakirjojen luovutukseen liittyvät maksut

Asiakirjojen luovutuksesta peritään yhtymähallituksen päätöksen mukainen maksu.  Maksut löytyvät Asiakasmaksut-liitteestä sivulta 30.

Yhteystiedot

NettiRassi - palvelukanava

Tietosuojavastaava
Kaisa Kinnunen-Luovi
040 135 7673 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kirjaamo
PL 25
92101 Raahe