Olet tässä

Terveyskeskuksen valinta

Potilaalla on valinnanvapaus

Potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Asiakas valitsee siis terveysaseman ja sen mukana siihen liittyvät palvelut. Asiakas ei voi esimerkiksi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri asemilta.

Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana.

Hoitopaikan valinta

Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus.

Ilmoitus tehdään nykyiselle ja uudelle terveysasemalle. Vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella vuoden välein.

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaiseen hoitoon myös muun kuin oman kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava terveyskeskus ei muutu. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskuksessa.

Potilaalla on toimintayksikön mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Potilas on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.

Valintamahdollisuus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Henkilö voi valita kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin manner-Suomea tahansa. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

Ilmoitus terveysaseman valinnasta -lomake

Sairaanhoidon matkakustannusten korvaaminen

Potilaan valinnanvapaus ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin lähimpään hoitopaikkaan. Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan. Jos asiakkaalla on kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumus tiettyyn hoitopaikkaan, korvataan hänen matkansa tähän hoitopaikkaan.