Olet tässä

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoissa, sosiaalisissa suhteissa ja oman toimintaympäristönsä rooleissa. Sosiaalinen kuntoutus on usein monien ammattilaisten yhteistoimintaa asiakkaan kanssa, hänen parhaakseen. Sosiaaliseen kuntoutukseen yhdistetään päihde- ja/tai mielenterveyshoito sekä muut tarvittavat palvelut ja tukitoimet.

Tavoitteina voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen) sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa.

Asumissosiaalinen työ

Palvelu on tarkoitettu yli 18- vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia tilanteita voivat olla mm. asunnottomuus tai sen uhka sekä asumisen muut haasteet.

Palveluun ohjaudutaan oman sosiaaliohjaajan kautta. Palvelun alussa tehdään suunnitelma, jossa asetetaan jokaiselle henkilökohtaiset tavoitteet, jotka palvelulla halutaan saavuttaa. Palvelu on määräaikainen. Palvelua toteutetaan koko kuntayhtymän alueella.

Asiakasta neuvotaan ja ohjataan mm.

  • asunnon hakuprosessissa
  • asunnosta huolehtimisessa
  • toimeentulon hankkimisessa ja talouden hallinnassa
  • omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa
  • päihteettömyyteen tai päihteiden käytön hallinnassa
  • asioinneissa ja tarvittavan verkoston luomisessa
  • mielekkään tekemisen löytämisessä ja sosiaalisten suhteiden vahvistamisessa

Ensisijaisesti asiakas itse huolehtii asunnon hausta ja muuttoon liittyvistä asioista. Asunnot vuokrataan kau-pungin yleisestä vuokra-asuntokannasta. Viimesijaisena vaihtoehtona voidaan harkita asunnon välivuokraamista asiakkaalle. Välivuokra-asumisessa edellytetään välitystiliasiakkuutta.

Tavoitteena palvelulla asumiseen liittyvien riskitekijöiden vähentäminen, arjenhallinnan ja itsenäisen elämän mahdollistaminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen.

Palvelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista, asiakkaan tilannetta edistävää. Asiakkuuden edellytyksenä on asiakkaan oma tahtotila sitoutua palveluun ja valmius ottaa vastaan ohjausta.

Palvelussa asiakasta neuvotaan ja ohjataan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti asiakkaan omassa ympäristössä asumisen säännöllisillä tukikäynneillä, joista sovitaan erikseen palvelun alkaessa. Koko palvelun ajan tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä