Olet tässä

Omaishoito

Omaishoitajille tarjotaan

 • Valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten
 • Hyvinvointi- ja terveystarkastuksia
 • Neuvontaa ja ohjausta

Omaishoidolla tarkoitetaan laissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidosta on tehtävä omaishoitosopimus.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • hoidettavalle annettavista palveluista
 • omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Kunta voi myöntää tukea, jos hoidettavaan liittyvien tekijöiden lisäksi myös hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Omaishoitajan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt.
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja haku on jatkuvaa. Hakemuksen saapumisen jälkeen työntekijät arvioivat perheen kanssa kotikäynnillä

 • hoidettavan palvelun tarpeen ja hoidon sitovuuden
 • omaishoitajan soveltuvuuden
 • muut omaishoidon tuen myöntämisedellytykset.

Omaishoidon tukea voi hakea sähköisesti NettiRassi -palvelun kautta .

Omaishoidon tuen hakemus -lomake

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen -tiedosto

Hakemuslomakkeen saa myös Hyvinvointipiste NeuvoRassista.

Omaishoitajilla on mahdollisuus hakea Kelan järjestämille kuntoutuskursseille ja järjestöjen tarjoamille tuetuille lomille.

Oikeus vapaaseen porrastettu hoidon sitovuuden mukaan (Omaishoitolaki 4 §)

 • Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti.
 • Oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.
 • Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti tai hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuna säännöllisesti yli 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa, oikeus lakisääteiseen vapaaseen on kaksi vuorokautta.
 • Lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestää muun muassa tilapäishoitona, omaishoitajan sijaishoitona ja tilapäisenä perhehoitona.

Yhteystiedot

Omais- ja perhehoidon palveluohjaaja
Henna Jokimäki
puh. 044 439 3756
ma-pe klo 9-15

Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138

Käyntiosoite:
NeuvoRassi
Kirkkokatu 28
92100 Raahe

Postiosoite:
NeuvoRassi
PL 25
92100 Raahe