Olet tässä

Laadunhallinta ja asiakasturvallisuus

Hyvinvointikuntayhtymä seuraa lukuisin erilaisin mittarein oman toimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Näin saadaan tietoa toiminnan kehittämiseen asiakkaiden parhaaksi.

Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakaspalaute on merkittävä osa laadunhallintaa.  Kuntayhtymän palveluihin ja toimintaan tai verkkosivuihin liittyvää palautetta voi antaa palautelomakkeella tai jättämällä kirjallista palautetta toimipisteissä oleviin palautelaatikoihin.

Kuntayhtymän laatupäällikkö käsittelee palautteet ja ohjaa ne oikeaan yksikköön. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastataan.

Kuntayhtymä tekee asiakastyytyväisyyskyselyjä hoidosta ja palvelusta joka vuosi kahden viikon jaksoissa. Kyselyllä kootaan tietoa, joka auttaa parantamaan hoidon ja palvelun laatua. Asiakkaidemme mielipiteillä ja odotuksilla on hoidon ja palvelun kannalta suuri merkitys.

Kyselyt käsittelee ja tulokset kokoaa luottamuksellisesti laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmä.  Asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta vastata joko paperilomakkeella tai sähköisesti.  

Palautetta voi osassa terveydenhuollon yksiköistä antaa Roidun asiakaspalautelaitteilla heti vastaanotolla käynnin jälkeen.

Hoidon saatavuus -sivu

Ikääntyvien sosiaalipalvelujen saatavuus -sivu

Laadunhallinta

Kuntayhtymässä on laatupäällikkö, potilasturvallisuusvastaava sekä laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmä. Laatutyön toimintasuunnitelma laaditaan 2-3 vuodeksi kerrallaan.

Kuntayhtymän laadunhallinnassa on keskeisenä työvälineenä työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä, ITE. Menetelmä on helppokäyttöinen ja nopea laatutyön väline, jonka avulla dokumentoidaan järjestelmällisesti laadun kehittämistyötä.  ITE luo pohjaa toiminnan ohjaamiselle ja arvioinnille.

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäminen on keskeinen osa hyvinvointikuntayhtymän päivittäistä laadunhallintaa, jotta ihmiset voivat luottaa hoidon ja palvelun turvallisuuteen.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta edistää:

  • syyllistämätön, rakentava ja myönteinen toimintakulttuuri
  • tilanteiden ennakointi
  • johdon sitoutuminen potilasturvallisuuden edistämiseen
  • omasta ja muiden toiminnasta oppiminen
  • tiimityö, yhteisesti sovitut toimintatavat
  • potilaiden ja heidän läheistensä aktiivinen mukanaolo

Kuntayhtymässä on käytössä HaiPro-järjestelmä, jossa henkilökunta ilmoittaa havaitsemansa haitta- ja läheltä piti -tapahtumat sähköisesti. Järjestelmä on käytössä kaikkialla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Asiakas ja potilas voi tehdä halutessaan itse läheltä piti - tai vaaratapahtumailmoituksen.

Infektioiden torjunta

Käsihygienialla estetään haitallisten mikrobien siirtyminen henkilökunnan käsien välityksellä asiakkaaseen ympäristöstä tai toisesta asiakkaasta. Asiakkaanamme teillä on oikeus vaatia, että henkilökunta hoitaa teitä puhtain ja koruttomin käsin. Jokaisen potilas-/asiakaskontaktin jälkeen henkilökunnan tulee käyttää käsihuuhdetta.

Jokainen henkilöstöön kuuluva osallistuu vähintään kolmen vuoden välein infektioiden torjuntaa käsittelevään koulutukseen. Käsihygienian toteutumista seurataan tarkastelemalla vuosittain mm. käsihuuhteen kulutusta.

Infektioiden torjuntaa koordinoi hygieniahoitaja yhdessä hygieniatyöryhmän kanssa.

 

Yhteystiedot

Laatupäällikkö
Minna Alatalo
044 439 4900

Hygieniahoitaja
Leena Virranniemi
044 439 4901

Suunnittelija
Karita Pesonen
044 439 4794