Tekstin koko
VALIKKO

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään vammaiselle henkilölle tilanteissa, joissa hän ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla. Vammaispalvelujen tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään sekä parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia.

Pääsääntöisesti vammaispalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vammaispalveluissa ei myöskään ole varallisuuteen perustuvaa harkintaa.

Palvelut ovat tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäaikaisia vammasta tai sairaudesta johtuvia erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Vammaisuus määritellään jokaisen haettavan palvelun kohdalla erikseen; vammaisuus syntyy vamman aiheuttamien yksilöllisten rajoitusten ja ympäristöolosuhteiden yhteissummana.

Vammaispalvelujen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tavanomaisen elämän toimintojen sujumiseen; asumiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun, osallistumiseen, liikkumiseen, asioimiseen ja vapaa-ajan toimiin sekä jokapäiväisen elämän toimintoihin.

Vammaisen henkilön tarvitsemien palveluiden ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan yhdessä hänen ja hänen huoltajansa sekä eri asiantuntijoiden kanssa palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmassa kartoitetaan vammaisen henkilön koko elämäntilanne ja kootaan yhteen asiakirjaan kaikki henkilön tarvitsemat palvelut, myös muut kuin vammaispalvelulain mukaiset sosiaalitoimen järjestämät palvelut.

Vammaisen henkilön palvelut ja tukitoimet suunnitellaan siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista. Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan. Palvelusuunnitelmassa sovituista palveluista tehdään aina erillinen päätös.

Palvelut, joihin on subjektiivinen oikeus

Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelu

Henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on oikeutettu vaikeavammaisten kuljetuspalveluun. Välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vaikeavammaisella on mahdollisuus tehdä 18 jokapäiväiseen elämään kuuluvaa yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Henkilöllä on oikeus saattajapalveluun, kun taksin tai invataksin kuljettajan apu ei ole riittävä.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluasumiseen sisältyy asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut ja tukitoimet. Yksikössä järjestetään myös tilapäistä hoitoa mahdollisuuksien mukaan.

Laitoshuollon tarpeessa oleva henkilö ei ole oikeutettu palveluasumiseen.

Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet

Asuntoon kuuluvia välineitä ja asunnonmuutostöitä korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa sairauden tai vamman vuoksi erityisiä vaikeuksia. Kunta vastaa asuntoon kiinteästi asennettavista laitteista, kuten nosto- ja hälytyslaitteista. Asunnonmuutostöistä korvataan vain kohtuulliset kustannukset

Henkilökohtainen apu

Kustannukset henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta voidaan korvata sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa osallistumisessa, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista.

Henkilökohtainen apu voidaan myös järjestää hankkimalla avustajapalveluja yksityiseltä tai julkiselta palvelun tuottajalta tai kunta voi järjestää palvelun itse.

Päivätoiminta

Vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä päivätoimintaa. Päivätoiminnan järjestämisen edellytyksenä on, ettei henkilöllä vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Mikäli vaikeavammainen henkilö pystyy osallistumaan sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan esimerkiksi henkilökohtaisen avun turvin, ei päivätoimintaa hänelle järjestetä.

Palvelut, jotka ovat harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Korvaus suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-aikana. Korvauksen määrä on puolet vammaiselle henkilölle aiheutuneista todellisista kustannuksista.

Ylimääräiset ravintokustannukset

Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisruokavalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti.

Ylimääräiset vaatetuskustannukset

Vammaisen vaatteiden tavanomaista suurempi kuluminen pyörätuolista johtuen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Samoin vammasta johtuen vammainen voi joutua käyttämään erityisvalmisteisia vaatteita. Nämä ylimääräiset vaatekulut voidaan korvata vammaispalveluna.

Miten palveluja haetaan

Vammaispalveluita haetaan hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Mukaan ei tarvitse liittää lääkärintodistusta, vaan se pyydetään tarvittaessa. Haettaessa avustusta asunnonmuutostöihin tai apuvälineisiin tulee hakemuksen liitteeksi liittää fysioterapeutin tai toimintaterapeutin lausunto sekä mahdollinen kustannusarvio. Vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemuksen voi jättää myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Vammaispalveluhakemuspdf, 23 kb

Kuljetuspalveluhakemuspdf, 81 kb

Vammaisilla on mahdollisuus saada viittomakielellä tai muulla kommunikaatiota selventävillä menetelmillä tapahtuvaa tulkkauspalvelua. Tulkkipalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään vaikeasti kuulovammaista, kuulo- ja näkövammaista tai puhevammaista henkilöä.

Tulkkauspalvelu haetaan Kelalta. www.kela.fi

Yhteystiedot

Rantakatu 8 E, 3. krs
92100 Raahe

Sosiaalityöntekijä
Marjo Kokkaret
puh. 044 439 3717
puhelinaika klo 9-10