Tekstin koko

Lastenvalvoja

Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja –apuun liittyvissä asioissa.

Lastenvalvoja

Anna Kaisa Huotari
Rantakatu 8 E 3 krs
Sijainti kartalla
92100 RAAHE
puh. 044 439 3702
faksi 08 849 3165

Lastenvalvojaan voi ottaa myös yhteyttä NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Isyyden vahvistaminen

Kun vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, on lapsen isyys vahvistettava. Lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojan luona.

Maistraatti ilmoittaa äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojalle avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta. Tämän ilmoituksen perusteella lastenvalvoja lähettää vanhemmille kutsun isyysselvityksen tekemistä varten. Vanhemmat voivat myös itse varata ajan lastenvalvojalta lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella. Lastenvalvoja lähettää isyysselvitysasiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa isyyden.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Muuten äiti pysyy lapsen ainoana huoltajana.

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat hänen molemmat vanhemmat yhdessä. Vanhempien erotessa tai kun lapsen isyys tunnustetaan, on ratkaistava, kuinka lapsen huolto järjestetään.

Erotilanteessa lapsen huolto voi jatkua yhteishuoltona tai vanhemmat voivat sopia, että huolto jää vain toiselle vanhemmalle. Mikäli vanhemmat ovat yksimielisiä lapsen huollon järjestämisestä, sopimus vahvistetaan lapsen asuinpaikan sosiaalitoimistossa.

Laki turvaa lapsen oikeuden tavata molempia vanhempiaan, jos nämä eivät asu yhdessä. Lapselle on tärkeää, että hänellä on pysyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhemmat voivat sopia tapaamiskysymyksistä keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

Elleivät vanhemmat pääse yksimielisyyteen lapsen asumiseen, huoltoon tai elatukseen liittyvissä asioissa, asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ennen päätöksentekoa tuomioistuin pyytää yleensä selvityksen sosiaalilautakunnalta. Selvitystä varten sosiaalityöntekijät tapaavat vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen ja tarvittaessa käyttävät muuta asiantuntija- apua. Selvityksen tekeminen kestää yleensä 2–3 kuukautta.

Elatusapu

Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykynsä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka kun tämä täyttää 18 vuotta. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa tätä lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Sen euromäärästä vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona.

Lastenvalvoja on oikeutettu vahvistamaan elatusta koskevan sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä. Elatusavusta tehtävä sopimus vahvistetaan siinä kunnassa, missä lapsella ja hänen edustajallaan on kotipaikka.

Vanhemmat voivat myös hakea käräjäoikeudelta elatusta koskevan päätöksen, joka on rinnasteinen lastenvalvojan vahvistamalle sopimukselle.

Elatustukiasiat siirtyivät 1.4.2009 kunnilta Kelan hoidettavaksi.

Lisätietoa Kelan osoitteesta:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/301208101004HL?OpenDocument

Yhteystiedot

Lastenvalvoja
Anna Kaisa Huotari
puh. 044 439 3702