Tekstin koko
VALIKKO

Lastensuojelu

Lastensuojeluyksikkö koostuu sosiaalityöstä, lastensuojelusta, perhetyöstä, lastenvalvojan työstä sekä sosiaalipäivystyksestä.

Omavalvontasuunnitelma lastensuojelupdf, 251 kb

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika arkisin klo 10-11.
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ras.fi

Tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911

Johtava sosiaalityöntekijä Margit Vuorma, puh. 040 135 8148

Alkuarviointitiimi, joka vastaa lastensuojelutarpeen selvittämisestä uusien pyyntöjen, tiedonsaannin ja lastensuojeluilmoitusten perusteella:

Sosiaalityöntekijä Mia Rinkinen, puh. 040 135 8445
Sosiaaliohjaaja Reetta Junno, puh. 044 439 3711
Sosiaaliohjaaja Tuija Silvola, puh. 040 135 8160

Avohuollon tiimi, joka vastaa lastensuojelun avohuollon asiakkuuksista:
Lapsen sukunimen alkukirjaimet A - E
Sosiaalityöntekijä Päivi Nurkkala, puh. 040 830 3133

Lapsen sukunimen alkukirjaimet F - J
Sosiaalityöntekijä Matti Numminen, puh. 040 135 7853

Lapsen sukunimen alkukirjaimet K - L
Sosiaalityöntekijä Sanna Veteläinen, puh. 044 439 3706

Lapsen sukunimen alkukirjaimet M - Q
Sosiaalityöntekijä Saija Ranz, puh. 044 439 3710

Lapsen sukunimen alkukirjaimet R - T
Johtava sosiaalityöntekijä Margit Vuorma, puh. 040 135 8148

Lapsen sukunimen alkukirjaimet U
Sosiaalityöntekijä Kaija-Riitta Kiiskilä, puh. 044 439 3708

Sijaishuollon tiimi, joka vastaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten asiakkuuksista:
Sosiaalityöntekijä Eija Viirret, puh. 040 135 7917
Sosiaalityöntekijä, puh. 044 439 3709

Lastensuojeluilmoituslomake:
https://thl.fi/documents/10542/473749/Lastensuojeluilmoitus_ilmoitusosa.pdf

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta ja perhettä, jos lapsen elämäntilanteessa on terveyttä ja kehitystä sekä hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. vanhempien väsyminen, päihteiden käyttö, mielenterveydelliset ongelmat, väkivalta, lapsen hoidon laiminlyönti tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Joskus lapsi tai nuori voi itse vaarantaa omaa kehitystään esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiä tai tekemällä rikoksia.

Lastensuojelulaissa on ilmoitusvelvollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa olevilla henkilöillä. Heidän tulee ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista. Myös jokainen, joka huomaa lapsen olevan avun tarpeessa voi ilmoittaa asian sosiaalityöntekijöille. Yhteydenottajina voivat olla vanhemmat, naapurit, lapsi itse, sukulaiset tai ystävät.

Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelutyötä selvittämällä lastensuojelun tarvetta yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa sekä järjestää tarvittavaa tukea ja apua. Avohuollon tukitoimenpiteitä ovat esim. neuvonta ja ohjaus, keskustelut, perhetyö, tukiperhe- tai tukihenkilötoiminta.

Avohuollon tukitoimenpiteet ovat ensisijaisia ja usein riittäviä.

Silloin kun avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai riittäviä ja lapsen etu vaatii sijaishuollon järjestämistä, on sosiaalilautakunnan otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto.

Lastensuojelutyössä tehdään yhteistyötä mm. perheneuvolan, päivähoidon, koulun terveydenhuollon ym. yhteistyötahojen kanssa.

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on suunnitelmallista ja pitkäkestoista lapsiperheiden tukemista vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä arjessa selviytymisessä. Perheessä voi ilmetä tilanteita, joissa tarvitaan apua ja tukea mm. äkillisen elämänmuutoksen kohdatessa, sosiaalisten tukiverkostojen luomisessa, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä koulunkäyntiin, päihderiippuvuudesta eroon pääsemiseen, arkielämän hallintaan. Päämääränä on aikaansaada yhdessä määritelty muutos arjen sujumiseksi.

Perhetyön tavoitteena on auttaa perheitä aktivoimaan omat voimavaransa ja löytämään suojaavat tekijät lapsen hyvälle kasvulle ja kehitykselle.Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti perheen omassa kodissa ja ainakin toisen vanhemman ollessa kotona. Lastensuojelun perhetyö ei siis vastaa pelkkään lastenhoitotarpeeseen.

Perheen kanssa työskentely aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla ja siihen sitoudutaan pitkäkestoisesti (3 kk-2 v). Työskentelyn aikana yhteistä arviointia tehdään säännöllisesti 3-6 kk välein. Ohjaus työn pariin tapahtuu sosiaalityön tai terveydenhuollon kautta. Toiminta on perheille maksutonta.

Sosiaalipäivystys

Yhteystiedot

Tulosyksikköjohtaja
Elisa Roimaa
puh. 040 135 7911

Johtava sosiaalityöntekijä
Margit Vuorma
puh. 040 135 8148

faksi 08 849 3165

Lastensuojeluilmoitukset, tiedonsaannit, yhteydenotot
ma-pe klo 8-11
puh. 040 135 8125

Kiireellisissä, päivystyksellisissä asioissa yhteys sosiaalipäivystykseen 112

Lastensuojeluyksikkö Postiosoite:
Rantakatu 8 E 3. krs,
92100 Raahe