Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ajalla 1.7.-31.12.2017

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuk-sen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut myönteisen päätöksen.

Keskimääräiset odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden piiriin ovat:

Palveluohjaus NettiRassissa
NettiRassissa esitettyihin kysymyksiin vastataan viiden arkipäivän sisällä. Sähköisesti toimivan NettiRassin kautta annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona asumisen tueksi ja siellä voi tehdä hakemuksia.

Palvelutarpeenarviointi
Asiakkaaseen on otettu yhteyttä seitsemän päivän sisällä yhteydenotosta tai hakemuksen saapumisesta. Kotikäynnistä sovitaan asiakkaan/ omaisen kanssa ja kotikäynnin ajankohta määräytyy asiakkaan avun tarpeen ja sen kiireellisyyden mukaan. Kiireellisissä tapauksissa kotikäynti on tehty samana päivänä.

Gerontologinen sosiaalityö
Kiireellisessä tapauksessa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä on tehnyt tarvittaessa kotikäynnin asiakkaan luo samana päivänä tai seitsemän vuorokauden sisällä. Kotikäynti on useimmiten tehty parityönä ja toinen työntekijä on ollut ikääntyvien palve-luohjauksesta. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja on aina mukana, kun yksityiseltä henkilöltä tai viranomaiselta tulee ilmoitus / yhteydenotto asiakkaan tilanteesta.

Kotihoidon palvelut ja kotihoidon tukipalvelut
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kuluessa. Kiireellisissä tilanteissa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidontuki
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään vajaan kuukauden kuluessa omaishoidontukihakemuksen saapumisesta.

Tehostetun palveluasumisen paikka
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja paikka osoitetaan noin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun SAS-ryhmä on tehnyt myönteisen päätöksen.

Lyhytaikainen vuorohoito ja perhehoito
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa heti. Kiireellisissä tapauksissa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidon tukea haki ajalla 1.7.-31.12.2017 yhteensä 55 henkilöä. Myönteisen päätöksen sai 24 hakijaa ja hylkäävän päätöksen sai 27 hakijaa. Omaishoidon tuen päätökset tehtiin keskimäärin vajaan kuukauden kuluessa ( noin 20 työpäivää) hakemuksen saapumisesta.
Kielteisten päätösten pääasiallisena syynä oli se, että hoivan ja huolenpidon tarve jäi vähäisemmäksi, mitä yhtymähallituksen vahvistamissa omaishoidon myöntämisperusteissa edellytetään. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä omaishoidon tuki kohdennetaan runsaasti henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille.

Palveluasumis- tai hoivapaikka osoitettiin toisella vuosipuoliskolla 40 henkilölle ja he olivat odottaneet paikan vapautumista keskimäärin kaksi kuukautta (48 vrk) myönteisen päätöksen saatuaan. Odotusaikoja pidentää useinkin se, että osa asiakkaista toivoo pääsevänsä johonkin tiettyyn palveluasumisyksikköön ja haluavat odottaa paikan vapautumista omaishoidon, kotihoidon ja säännöllisten vuorohoitojaksojen turvin.

Ikääntyvää väestöä palvelevan NeuvoNurkan työntekijät tekivät toisella vuosipuoliskolla yhteensä 335 maksutonta palvelutarpeen arviointikäyntiä. Käynneillä kartoitettiin kotona pärjäämistä, veteraanietuuksia, omaishoidon, vuorohoidon ja asumispalveluiden tarvetta sekä yleensäkin kotona asumisen edellytyksiä.

Ikäneuvolan terveydenhoitaja aloitti vanhuspalvelulain tarkoittamat erityisryhmien terveystarkastukset vuoden 2016 alusta. Maksuttomia terveystarkastuksia tehtiin vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla yhteensä 50:lle henkilölle, joista osa oli omaishoitajia (20 henkilöä) ja osa leskeksi jääneitä, yksinäisiä, heikentyneen toimintakyvyn omaavia tai syrjäytymisvaarassa olevia. Tarkastuksissa oli taukoa kesällä ja joulukuussa.

Ikääntyville asukkaille järjestetään terveydenhuollon palveluiden kautta myös aikuisneuvolan tarkastuksia (kutsutaan kuluvana vuonna 65 vuotta täyttävät) ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (tarjotaan kuluvana vuonna 75 vuotta täyttäville, ei palvelujen piirissä oleville).